Overordnede mål

På en kosteffektiv måte skal vi gjøre tilgjengelig maritim geografisk informasjon som fremmer navigasjonssikkerhet og imøtekommer øvrige behov hos brukere og forvaltere av norske kyst- og havområder.

Navigasjonssikkerhet har høyeste prioritet. Behovet for integrerte maritime tjenester og produkter skal møtes gjennom et målrettet geodatasamarbeid med øvrige offentlige og private aktører. Vi skal bidra til å etablere nødvendig kapasitet på det hydrografiske området og delta i norsk maritim bistandsarbeid og relevante internasjonale prosjekter.

Kartverkets sjødivisjon er ansvarlig for å utgi kart og nautiske publikasjoner for kyst- og havområdene rundt Norge og Svalbard. Den nye internasjonale konvensjonen «SOLAS kap. V» stiller konkrete krav til signaturstatenes ansvar for å etablere og gjøre tilgjengelig hydrografiske tjenester og produkter, koordinert fortrinnsvis på global basis.

På det maritime området vil Kartverket:    

 • Videreutvikle sin virksomhet med forankring i maritim sikkerhet    
 • Etablere et geodatagrunnlag over norske kyst- og havområder
 • Utvikle de maritime tjenestene gjennom samarbeid med strategiske alliansepartnere

Myndighetsoppgaver

Vi skal bidra til at kravene om økt sjøsikkerhet ivaretas gjennom bruk av autorisert nautisk informasjon.

Handlinger:

 • Samle inn, forvalte og gjøre tilgjengelig oppdatert autorisert nautisk informasjon.
 • Tilrettelegge på Norges vegne for at «SOLAS V» oppfylles med hensyn til offisielle sjøkart, vannstand og tilhørende informasjonstjenester.
 • Delta aktivt i internasjonalt samarbeid på det maritime området.
 • Representere Norge i Intenational Hydrographic Organization (IHO) og andre relevante organisasjoner.
 • Ha særlig oppmerksomhet på IHOs program for kapasitetsbygging.

Bistandsoppgaver

Bidra med kompetanse i bistandsprosjekter innen maritim infrastruktur og institusjonsbygging. En godt utbygd maritim infrastruktur er en sentral forutsetning for å oppnå en bærekraftig utvikling og økt sjøsikkerhet på globalt nivå.

Handlinger:

Være en aktiv pådriver, rådgiver og koordinator for Utenriksdepartementet,  ved Norad, i utforming av norsk bistand innenfor maritim sektor.

Geodatasamarbeid

Vi skal etablere et effektivt forvaltningsregime på det maritime geodataområdet ved å forvalte dybde- og vannstandsdata i norske kyst- og havområder og ved å være en nasjonal koordinator for maritim geografisk informasjon.

Handlinger:

 • Ivareta en effektiv og helhetlig etablering, forvaltning og tilgjengeliggjøring av kvalitetssikret informasjon om kystlinjen, dybdeforholdene og tidevann
 • Bidra til økt anvendelse og gjenbruk av data, blant annet gjennom Norge digitalt
 • Tilby kapasitet og kompetanse til forvaltning og koordinering på nasjonalt nivå
 • Samarbeide med aktører som kan kvalitetssikre og forbedre våre produkter og tjenester
 • Være synlige på den maritime geodataarenaen, nasjonalt og internasjonalt

Det er et overordnet nasjonalt mål å etablere en bærekraftig forvaltning av våre kyst- og havområder basert på kunnskap om økosystemenes struktur, virkemåte og tilstand. Dette forutsetter at det marine økosystemet blir kartlagt og kvantifisert.

Derfor deltar Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket i et tverrfaglig program, Mareano, for å kartlegge og formidle informasjon om det marine økosystemet i norske kyst- og havområder.

Formidlerrollen

Vi skal effektivt formidle maritime data, primært til navigasjonsbrukere, men også til ikke-navigasjonsbrukere, blant annet gjennom Norge digitalt-samarbeidet.

I formidlingsbegrepet ligger både gratistjenester og betalingstjenester.

Handlinger:

 • Formidle autoriserte sjøkartdata i en global sammenheng i tråd med internasjonale krav etablert av International Maritime Organization (IMO) og International Hydrographic Organization (IHO). Dette gjelder både analoge og digitale produkter og tjenester.
 • Formilde autoriserte sjøkartdata i tråd med vedtatte standarder gjennom PRIMAR.
 • Videreutvikle den integrerte, nettbaserte formidlingstjenesten i PRIMAR til å omfatte så vel analoge som digitale offisielle produkter og tjenester.
 • Tilrettelegge formidling av maritime geodata til ikke-navigasjon, blant annet gjennom Norge digitalt.
 • Formidle maritime geodata til nye brukere på nye måter. Effektiv formidling av geodata er en naturlig forlengelse av dataforvaltning som strategisk kjerne. Geodata som ikke er i bruk, har liten samfunnsverdi. Det legges opp til å utnytte det fulle potensialet som ligger i marine geodata.