Kart og kartdata

Divisjonen har ansvar for å halde ajour og forvalte dei nasjonale kartdatabasane N50-N5000 Kartdata, topografisk hovudkartserie Norge 1:50 000, landsdekkande terrengmodell, vegdatabasane Vbase og Elveg, samt koordinering og drift av Nasjonalt program for omløpsfotografering.

Divisjonen tar vare på historisk kart- og flyfotomateriale og driftar også eit register over luftfartshindre.

Tolv fylkeskartkontor

Landdivisjonen held til ved hovudkontoret til Kartverket på Hønefoss, men har også tolv fylkeskartkontor – frå Kristiansand i sør til Vadsø i nord.

Fylkeskartkontora samordnar arbeidet med geografisk informasjon som dei ulike kommunane og etatane gjer lokalt.

Koordinator

Landdivisjonen har viktige koordineringsoppgåver knytt til samordning av, og tilrettelegging for, arbeidet med plan-, areal-, miljø- og samfunnsinformasjon, både nasjonalt og ute i fylkene. Dette er eit samarbeid mellom kommunar, fylke og andre offentlege verksemder.