Innføringen gjøres som lokale Geovekst-prosjekt i tråd med vedtak fra Geovekst-forum 2011.

Fra NN1954 til NN2000

Den viktigste årsaken til innføring av nytt vertikalt datum (høydesystem) er å rette opp og styrke høydenettet i hele landet samt korrigere for landheving. Innføringen av NN2000 er omstendelig og vil ta tid på grunn av flere runder med målinger og beregninger.

Kartverket Geodesi gjennomfører fylkesvise analyser av eksisterende høyde- og fastmerkegrunnlag. Disse analysene vil, sammen med synfaring og innmåling gi et godt grunnlag for å etablere ny geodesi- og transformasjonsmodell mellom det gamle høydesystemet NN1954 og det nye NN2000.

Synfaringer av fastmerkene ble utført 2015 og 2016. Geovekst-prosjektet ble utformet og signert våren 2016 etter at måleplan var utformet av Geodesidivisjonen i Kartverket. Innleid firma har på bakgrunn av måleplanen utført målearbeidet i prosjektet sommeren 2016. De første kommunene i Troms vil etter planen være klare for overgang til NN2000 i begynnelsen av 2017.

Pilot Nasjonal detaljert høydemodell

Kommunene Harstad, Ibestad og Skånland var med i et av fire prosjektområder i Norge som inngikk i pilotprosjektet Nasjonal detaljert høydemodell.

Pilot Nasjonal detaljert høydemodell

 

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).