Det nye sjøkartet nr. 541 Nordporten–Sjuøyane, ble utgitt 4. mai 2017. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten

Kartet har ikke eksistert tidligere, og vil fra nå av inngå i Kartverkets hovedkartserie på Svalbard.

Kartets dekningsområde

Sjøkart nr. 541 er i målestokk 1:100 000 og dekker fravann fra Nordporten (nord i Hinlopenstretet), Lågøya, Nordkappsundet og til Sjuøyane.

Sjømåling

Kartet baserer seg på sjømåling fra forskjellige perioder. Kvaliteten på dybdedataene er beskrevet i kartets kildediagram (Source Diagram). Nymålte områder er vist som korridorer med kun dybdekurver, dybdearealer og farlige grunner.Store deler av kartet dekker områder som fortsatt ikke er sjømålt.

Landdata og navn er hentet fra Norsk Polarinstitutt.

Kartet er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket

Utgitt av Kartverket 2017. POD: 4. mai 2017. Rettet t.o.m. Efs nr 08/17.

Kartet har følgende begrensning:

SW hjørne: 80°23'00''N, 17°35'00''E, NE hjørne: 80°55'00''N, 21°30'00''E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Nytt kart

Et sjøkart blir utgitt i kategorien "nytt kart" når det har store endringer i utforming, begrensning eller innhold.

Et "nytt kart" er en førsteutgivelse av sjøkart som enten:

  • dekker et område som ikke tidligere er kartlagt i angjeldende målestokk.
  • omfatter nytt dekningsområde for et allerede eksisterende kart.
  • omfatter en modernisert versjon av eksisterende kart med hensyn til symboler og generell presentasjon.
  • omfatter adoptering av et internasjonalt kart (INT-kart), eller et nasjonalt kart først utgitt av en annen nasjon.

Når det utgis et nytt kart vil alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige. MEldinger om kartrettelser i Etterretninger for sjøfarende (Efs) vil fra dette tidspunkt kun forholde seg til det nye kartet.

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35