Den nye utgaven av havnekart nr. 456 Ålesund havn ble utgitt 5. april 2017. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten

Tidligere utgave av sjøkart nr. 456 som ble utgitt 2016, er nå ugyldig. Kartet inngår i Kartverkets havnekartserie.

Kartets dekningsområde

Havnekart nr. 456 er i målestokk 1:20 000 og dekker Ålesund havn med innseilinger. Ålesund er dekket med en spesial i målestokk 1:10 000.

Endringer

Områder ved Flatholmen er oppdatert. Her er det store endringer på kystkontur og dybdeforhold. Hele Aspevågen er også nymålt og oppdatert. Dette gjelder særlig endring i kystkontur og nye kaidybder.

Kartet er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Noen stedsnavn er endret etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket

Utgitt av Kartverket 1979. Ny utgave 2017. POD: 5. april 2017. Rettet t.o.m. Efs nr 06/17.

Kartet har følgende begrensning:

SW hjørne: 62°23.00’N, 06°02.30’E, NE hjørne: 62°29.90’N, 06°24.20’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartet er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35