Hva gjelder fullmakten

Det må tydelig fremgå av fullmakten hvilke eiendom eller borettslagsandel den gjelder, hvem som har gitt fullmakten, hvem som får fullmakten, og hvilke disposisjoner fullmektigen kan gjøre.

Hvis fullmakten omfatter rett til å utstede skjøte, overføring av borettslagsandel eller pantedokument, må hjemmelshavers underskrift bevitnes på fullmakten tilsvarende som ved skjøter eller pantedokument for øvrig. Det kreves også at det avgis erklæring om sivilstand.

Selvkontrahering og transport

En fullmektig kan ikke bruke fullmakten til å gi seg selv en eiendom eller rettighet, med mindre dette står uttrykkelig i fullmakten. Ler mer om dette i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.6. problemstilling nr. 1.

En fullmektig kan som hovedregel ikke transportere fullmakten videre til en annen person, ettersom fullmakter i utgangspunktet er personlige. Hvis det fremgår av sammenhengen eller står uttrykkelig i fullmakten at fullmektigen har rett til å gi fullmakten videre vil det bli godkjent også ved tinglysing. Les mer om dette i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 4.2. problemstilling nr. 2. 

Innsending til tinglysing

Når fullmektigen undertegner et dokument som skal tinglyses bør han skrive "i henhold til fullmakt" i samme felt som signaturen.

Fullmakten må alltid legges ved innsendelsen til Kartverket. Fullmakten vil være et nødvendig hjelpedokument for å dokumentere at hjemmelshaver har samtykket i disposisjonen, jf. tinglysingsloven § 13.

Fullmakter må som hovedregel legges ved i original. Dersom det likevel er behov for å benytte en kopi av fullmakten må kopien være en attestert rett kopi med påtegning om at fullmakten gjelder på tidspunktet for signering av dokumentet som skal tinglyses. Slik påtegning kalles en inneståelseserklæring og kan gjøres av de samme personene som kan vitne alene på et tinglysingsdokument, jf. tinglysingsforskriften § 7 annet ledd, jf. § 3. Her finner du en liste over hvem som kan vitne alene og signere en inneståelseserklæring.

Sjekkliste ved bruk av fullmakter

Følgende sjekkliste kan benyttes for å sikre at fullmakter oppfyller tinglysingsmyndighetens krav til klarhet og form. Kravene er hjemlet i tinglysingsregelverket og avtalerettens fullmaktslære.

 1. Er fullmaktsgiver tilstrekkelig identifisert?
  Fullmaktsgiver vil være hjemmelshaver til den aktuelle eiendommen/borettslagsandelen som skal disponeres over. Tinglysingsforskriftens § 4a krever at hjemmelshaver er identifisert med navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.

 2. Er fullmektigen tilstrekkelig identifisert?
  Fullmektig er den som fullmakten gir rett til å disponere over den aktuelle eiendommen/borettslagsandelen. Tinglysingsmyndigheten krever at fullmektig er identifisert med navn og fødselsdato.

 3. Er eiendommen eller borettslagsandelen tilstrekkelig identifisert?
  Korrekt identifisering av eiendommer og borettslagsandeler i grunnboken går fram av tinglysingsforskriften § 10 andre ledd bokstav a.

  • Eiendommer, herunder eierseksjoner, er entydig identifisert i grunnboken med kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer.
  • Borettslagsandeler er entydig identifisert i grunnboken med borettslagets organisasjonsnummer og andelsnummer.
   Merk: Angivelse av borettslagets eiendom (gnr. og bnr.) er ikke tilstrekkelig til å identifisere en borettslagsandel.

 4. Kreves det vitner på fullmaktsgivers signatur?
  Dersom fullmakten skal benyttes til å signere på skjøte, hjemmelsoverføring av borettslagsandel eller pantedokument krever tinglysingsloven § 17, jf. § 13 at hjemmelshavers underskrift er bevitnet. To myndige vitner skal bekrefte at fullmaktsgivers signatur er skrevet eller vedkjent i vedkommendes nærvær, og at fullmaktsgiver er over 18 år.
   
  Tinglysingsforskriften § 3 regulerer nærmere kravene til vitnebekreftelse, og at advokater, eiendomsmeglere med flere kan bevitne en underskrift alene.

 5. Kreves ektefelle/registrert partners samtykke etter ekteskapsloven?
  Det følger av tinglysingsloven § 13 femte ledd at tinglysingsmyndigheten skal kontrollere om en disposisjon krever samtykke etter ekteskapsloven. Fullmakter må derfor inneholde informasjon om fullmaktsgivers sivilstand. Dersom fullmaktsgiver er gift og eiendommen tjener som felles bolig må også ektefellen samtykke på fullmakten. Kravene til vitnebekreftelse gjelder også for ektefellens signatur.

 6. Er fullmakten tydelig på hvilke disposisjoner fullmektigen kan gjøre?
  Det må gå fram av fullmakten hvilke disposisjoner over eiendommen fullmektigen kan gjøre, helst med angivelse av hvilke tinglysingsdokumenter som kan signeres. En fullmakt som gir rett til å signere på skjøte og pantedokument kan for eksempel ikke benyttes til å signere en avtale om veirett over eiendommen.

 7. Er fullmakten på et annet språk enn norsk?
  Hjelpedokumenter på fremmede språk, for eksempel fullmakter, trenger ikke oversettelse hvis innholdet er enkelt og forståelig. Dette gjelder både hjelpedokumenter på engelsk og andre fremmede språk. Vi må vurdere utenlandske dokumenter konkret når saken sendes inn til tinglysing, og kan kreve oversettelse hvis vi er i tvil om innholdet.
   
 8. Sendes fullmakten inn i orginal eller kopi?
  Fullmakten må som hovedregel legges ved i original. Dersom det likevel er behov for å benytte en kopi av fullmakten, må kopien være en attestert rett kopi, med påtegning om at fullmakten gjelder på tidspunktet for signering av dokumentet som skal tinglyses. Dette kalles en inneståelseserklæring, og kan påtegnes av de samme personene som kan vitne alene på et tinglysingsdokument, jf. tinglysingsforskriften § 7 annet ledd, jf. § 3. Se hvem som kan vitne alene og innestå på kopi av fullmakter.

 

Eksempel på salgsfullmakt – fast eiendom
Eksempel på salgsfullmakt – borettslagsandel